Công văn số :220/GSQL-GQ1 V/v nhập khẩu sản phẩm ống thép đúc nhập khẩu sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí

PCCO chuyên nhập khẩu phân phối ống thép đúc SCH40/80 - Liên hệ :0967208209 - 0972.208.209

PCCO chuyên nhập khẩu phân phối ống thép đúc SCH40/80 & phụ kiện ống thép Liên hệ :0967208209 - 0972.208.209

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 220/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu sản phẩm ống thép đúc nhập khẩu sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 03/02/2015, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 326/HQHCM-GSQL nêu vướng mắc về việc làm thủ tục nhập khẩu cho mặt hàng ống thép đúc sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí theo Quyết định số 11039/QĐ-BCT ngày 03/12/2014 của Bộ Công Thương.

Tiếp theo đó, ngày 12/02/2015, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1443/TCHQ-GSQLtrao đổi với Bộ Công Thương. Ngày 04/3/2015, Bộ Công Thương có công văn số2123/BCT-KHCN có ý kiến: “Sản phẩm ống thép đúc nhập khẩu để sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí là hàng hóa đơn lẻ, không phải đường ống dẫn nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 11039/QĐ-BCT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương và Thông tư số 08/2012/TT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.”

Do vậy, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2123/BCT-KHCN (gửi kèm) để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng